Indien u gebruik maakt van de website van 5BAR.nl is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt of bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. 5BAR verwerkt deze gegevens om u aanvullende informatie over de dienstverlening door 5BAR Assurance toe te kunnen sturen (per post of per e-mail) of de dienstverlening van 5BAR Assurance te verbeteren.5BAR Assurance verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan 5BAR Assurance verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u afzonderlijk meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met info@5bar.nl.

E-MAIL

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat 5BAR Assurance voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

DERDEN

Uw persoonsgegevens zullen door 5BAR Assurance vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • 5BAR Assurance hiertoe wettelijk verplicht is;
  • u daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
  • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd.

De website van 5BAR wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

EXTERNE LINKS

5BAR Assurance heeft de mogelijkheid om links op te nemen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van 5BAR Assurance daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. 5BAR Assurance is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

BEWAREN VAN GEGEVENS

5BAR Assurance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

RECHTEN

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die 5BAR Assurance van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. 5BAR Assurance streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal 5BAR Assurance, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

5BAR Assurance aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. 5BAR Assurance aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal 5BAR Assurance, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

BEVEILIGING

5BAR Assurance heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van 5BAR Assurance dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van 5BAR Assurance, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

VRAGEN

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan 5BAR Assurance via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan info@5bar.nl.